Transporttilbudet

Ved søknad om skoleskyss oppgir man hvilket transportmiddel eleven kan bruke. Man kan velge mellom buss, båt, drosje og egenkjøring. Om eleven får innvilget gratis skoleskyss vil det fremkomme av vedtaksbrevet hvilket transportmiddel som skal brukes. De elevene som har tilgang på et kollektivtilbud – og er i stand til å bruke dette – vil ikke få innvilget transport i form av drosje eller egenkjøring. Se mer om de ulike transportformene nedenfor.

Kollektiv

Elever med tilgang på et kollektivtilbud mellom hjem og skole skal bruke dette så lenge det passer med skolens ordinære start- og sluttidspunkt og reisetiden er akseptabel. Med kollektivtilbud menes offentlig buss-, Flexx- eller båttransport fra Snelandia.

Gå til Snelandia reiseplanlegger

Busstilbudet. Hvilken buss kan eleven bruke?

Alle bussruter fra Snelandia som går mellom hjemmet og skolen kan benyttes av elever med gyldig skyssbevis. Inklusive alle nødvendige overganger underveis. Dette gjelder både ordinære busser og bestillingstransport/Flexx. Så langt det er mulig skal elevene tas om bord ved faste holdeplasser.

Skyssbeviset er ikke gyldig som billett på kvelden, i helger, ferier eller andre skolefridager. Da må ordinær billett kjøpes.

Informasjon om reisealternativer og det samlede rutetilbudet til Snelandia finnes i reiseplanleggeren.

Elever og foresatte som har innspill eller klager på organiseringen av skoleskyssen med kollektivtransport bes om å henvende seg til skolen, slik at skolen kan bringe dette videre i den løpende dialogen mellom skolen og fylkeskommunen.

Ruteavvik og reisegaranti

Transportøren har ansvar for å informere om eventuelle forsinkelser eller innstillinger så tidlig som mulig. Ved forsinkelser over 15 minutter eller innstillinger skal informasjon om avviket være tilgjengelig på snelandia.no eller via ruteopplysningen 177. Alternativ transport kan i disse tilfellene settes opp hvis det er praktisk mulig.

Dersom avviket ikke er forhåndsannonsert, alternativ transport ikke er satt opp og avviket skyldes forhold som ligger hos transportøren vil situasjonen bli omfattet av reisegarantien som gjelder for bussreiser i Finnmark. Reisegarantien gjelder ikke for reiser med båt.

Krav som omfattes av reisegarantien rettes mot aktuell transportør.

Les mer om reisegarantien

Drosje

Elever med særskilte behov eller manglende kollektivtilbud kan få innvilget transport med drosje. Skoleskyss i form av drosje med særskilt behov som begrunnelse krever legeerklæring som dokumenterer at eleven ikke kan benytte kollektivtilbudet.

Har eleven et særskilt behov eller manglende kollektivtilbud velger man drosje som transportmiddel i søknadsskjemaet som leveres til elevens skole.

Egenkjøring

Elever med særskilte behov eller manglende kollektivtilbud kan få innvilget transport i form av egenkjøring. Skoleskyss i form av egenkjøring med særskilt behov som begrunnelse krever legeerklæring som dokumenterer at eleven ikke kan benytte kollektivtilbudet.

Egenkjøring betyr at elev eller foresatte får en godtgjørelse for bruk av eget transportmiddel til skoleskyss.

Dette får man dekket ved egenkjøring:

  • 2,50 kroner pr. kilometer.
  • Bompenger, fergebilletter o.l.

Man søker om egenkjøring på samme måte som annen skoleskyss.

Utbetaling

Når søknad om egenkjøring er innvilget må eleven eller foresatte levere kjøreregning til skolen hver måned. Skolen leverer kjøreregningen videre til fylkeskommunen som sørger for utbetaling.

Skjema for kjøreregning (DOCX, 34 kB)