Søke om skoleskyss

Alle voksne i grunnskoleopplæring med rett på gratis skoleskyss må melde skyssbehovet inn til skolen. Dette gjelder for alle grunnskoler i Finnmark og gjelder uavhengig av om eleven trenger skoleskyss i form av buss, båt, egentransport eller taxi.

Følgende skjema må fylles ut og leveres til skolen for å søke om skoleskyss:

Gå til søknadsskjema

Etter at skolen har registrert søknaden vil saken bli behandlet av en saksbehandler i fylkeskommunen. Det må forventes opptil 14 dagers behandlingstid. Når saken er ferdigbehandlet vil eleven motta et enkeltvedtak som bekrefter om eleven har fått innvilget gratis skyss eller ikke.

Alle voksne i grunnskoleopplæring må søke om skoleskyss hvert skoleår.

Flytting

Om eleven endrer bosted og oppfyller krav til gratis skoleskyss fra ny adresse skal et nytt søknadsskjema utfylles og leveres skolen. Dersom elevens rett til skyss opphører etter flytting skal skolen man hadde skoleskyss til varsles om dette.

Ansvar

Eleven er ansvarlig for at opplysningene som oppgis i søknaden om skoleskyss til enhver tid er korrekt. Hen er også ansvarlig for å varsle skolen om det oppstår endringer i de opplysningene som tidligere er innmeldt. Feilaktige opplysninger kan medføre at eleven blir holdt økonomisk ansvarlig for kostnader som følger av de feilaktige opplysningene.