Søke om skoleskyss

Søknadsfrister skoleåret 2022-2023:

Søknad om skoleskyss må registreres før 1. august 2022 om eleven skal være sikret gratis skoleskyss fra første skoledag. Hvis det søkes om skoleskyss etter denne datoen må elever og foresatte regne med å dekke skoleskysskostnader selv fram til vedtak om gratis skoleskyss fattes.

Elever i videregående skole må søke om gratis skoleskyss på nytt hvert skoleår.

 

Når eleven har rett på gratis skoleskyss må det søkes om skoleskyss. Hvordan dette gjøres avhenger av om eleven kan kan benytte kollektivtransport mellom hjemmet og skolen, der kollektivtransport er definert som rutegående buss eller båt.

Elever som søker om skoleskyss etter oppgitte frister må forvente opptil 14 dagers behandlingstid før vedtak om gratis skoleskyss fattes. I behandlingstiden må elever dekke kostnader til skoleskyss selv.

Flytting

Om elev med vedtak om gratis skoleskyss endrer bosted og fortsatt oppfyller krav til gratis skoleskyss fra ny adresse må eleven søke om gratis skoleskyss på nytt. Dersom elevens rett til skyss opphører etter flytting skal skolen varsles om dette.

Ansvar

Elever og foresatte er ansvarlig for at opplysningene som oppgis i søknaden om skoleskyss til enhver tid er korrekt. De er også ansvarlig for å varsle skolen eller fylkeskommunen om det oppstår endringer i de opplysningene som tidligere er innmeldt. Feilaktige opplysninger medfører at eleven eller foresatte blir holdt økonomisk ansvarlige for kostnader som følger av de feilaktige opplysningene.