Klage på vedtak

Om elev eller foresatte er uenig i vedtak om skoleskyss, har man rett til å klage. Klagen må leveres til fylkeskommunen innen 3 uker fra det tidspunktet vedtaksbrevet er datert. Dersom eleven ikke bor i Troms og Finnmark, skal klagen sendes til hjemfylket.

Klageskjema

Om fylkeskommunen opprettholder sitt vedtak etter klage, kan klagen sendes videre til fylkeskommunens klagenemd som fatter endelig avgjørelse.

Dersom bestemmelser i reglement for skoleskyss endres vil ikke tidligere godkjenning eller enkeltvedtak kunne gi føringer for eventuelt nye enkeltvedtak. Årsaken til dette er at regelendringer ikke gis tilbakevirkende kraft.