Hvem får gratis skoleskyss?

Eleven må oppfylle ett av følgende krav for å oppfylle retten til gratis skoleskyss:

I noen tilfeller vedtar skolene egne skyssordninger som går utover det lovpålagte. Denne skyssen finansieres og organiseres av skolene. Ta kontakt med skolen for mer informasjon om dette gjelder for din skole.

Spesielle bosituasjoner:

Elever med lang avstand til skolen

Elever i videregående skole som bor mer enn 6 kilometer fra skolen har rett til gratis skoleskyss. Måling av avstand gjøres fra dør til dør etter korteste gangavstand langs brøytet vei. Elevenes faste bosted anses som elevenes hjem.

I tilfeller der eleven bor på hybel, vil hybelen bli ansett som elevens hjem. Eleven må da ha mer enn 6 kilometer avstand mellom hybel og skole (eller utplasseringssted) for å få rett til gratis skoleskyss. Reiser til foresattes bosted vil ikke bli dekket.

Mål avstand selv

Elever som trenger båttransport til og fra skolen

Elever som må benytte båt til og fra skolen har rett til gratis skoleskyss uavhengig av avstand.

Elever med varig funksjonsnedsettelse

Elever med varig funksjonsnedsettelse har rett til gratis skoleskyss uavhengig av avstand mellom hjem og skole. Legeerklæring må leveres sammen med søknad.

Last ned helseerklæringsskjema (DOCX, 47 kB)

Elever med midlertidig funksjonsnedsettelse eller skade

Elever som opplever midlertidige funksjonsnedsettelse eller skade i løpet av skoleåret har rett til gratis skoleskyss i perioden funksjonsnedsettelsen eller skaden gjelder for. I slike tilfeller må elevens foresatte kontakte skolen, som enten bestiller transport direkte hos transportør eller via fylkeskommunen. Transport skal iverksettes fra dag 1 etter at skyssbehovet er oppstått og varer til avtalt dato.

Legeerklæring og søknadsskjema må leveres til skolen før eller kort tid etter transport er etablert. Hvis dette ikke blir gjort kan fylkeskommunen eller skolen kreve at foresatte dekker kostnadene med transporten selv.

Last ned helseerklæringsskjema (DOCX, 47 kB)

Elever som er utplassert

Elever som er utplassert som en del av den obligatoriske undervisningen i videregående skole vil få dekket reiseutgifter mellom hjemmet og utplasseringsstedet. Dette forutsetter at det er mer enn 6 kilometer mellom hjemmet og utplasseringsstedet.

Hvis eleven må bo på hybel i utplasseringsperioden vil hybelen anses som hjem og ligge til grunn for avstandsmålingen.

Delt bosted

En elev har delt bosted når han eller hun bor tilnærmet like mye på to forskjellige adresser gjennom skoleåret, med en tilnærmet fast turnus. Elevens rett til skoleskyss i dette tilfellet må vurderes selvstendig for begge adresser. Skyssordning fra begge bosteder forutsetter at eleven oppfyller et av kravene nevnt ovenfor fra begge adresser. Der skyssordningen fra et av bostedene ikke vurderes som forsvarlig, eller eleven ikke oppfyller et av kravene til gratis skyss fra en av adressene, må foresatte selv stå for skyssen fra aktuelt bosted eller revurdere elevens bosituasjon.

Vanlig samværsavtale etter barnelova gir ikke rett til gratis skoleskyss fra begge bostedene.

Barnevern og fosterhjem

Skoleskyss mellom fosterhjem og skole dekkes som ordinær skyss mellom hjem og skole.

Elever som blir tatt hånd om av barnevernet og som plasseres i midlertidig bolig eller på barnevernsinstitusjon for kortere tidsrom, har rett til å fortsette sin skolegang på skolen eleven tilhørte da eleven ble tatt under barnevernets ansvar. Dette forutsetter at eleven ønsker dette og at løsningen er praktisk mulig i forhold til for eksempel reisetid. I perioden fram til eleven får et permanent bosted (fosterhjem e.l.), ligger det økonomiske og organisatoriske ansvaret for skoleskyssen hos barnevernet.