Skoler og kommuner

For at organiseringen av skoleskyssen i Finnmark skal fungere best mulig for elevene, er det viktig at alle skoler og kommuner setter seg inn i systemet for skoleskyss i Finnmark. Denne siden er utformet med den hensikt å bidra til god felles forståelse av regelverk og rutiner for skoler, kommuner og fylkeskommunen.

Mye av informasjonen på denne nettsiden viser til Opplæringslovens kapittel 7 og Opplæringsloven § 13-4. Fylkeskommunen anbefaler alle skoler og kommuner om å sette seg godt inn i dette lovverket, i kombinasjon med all informasjon om skoleskyss på snelandia.no.

På denne siden kan du lese om dette:

Hvorfor må skoler og kommuner involveres?

Det er flere grunner til at kommuner og skoler skal være involvert og engasjert i prosessene rundt skoleskyss. Nedenfor er noen av de viktigste grunnene.

Informasjon

For elever i grunnskolen og deres foresatte er skolen et naturlig sted å henvende seg for informasjon. Det at skoler og kommuner kjenner til elevens rettigheter og skoleskyssordningen i Finnmark vil gjøre det enklere for skolen å bistå med riktig informasjon til elever og foresatte. I tillegg blir det enklere å registrere elever i FSkyss på en rask og riktig måte - for de i kommunen som jobber med dette - hvis man kjenner systemet godt.

Finansiering

Dagens lovverk innebærer at kommuner påføres kostnader for alle elever med rett til gratis skoleskyss; Enten det er kommunale vedtak der kommunen betaler for skyssen selv eller fylkeskommunale vedtak der kommuner betaler egenandel.

Kommuner bør ha en stor interesse av å medvirke i alle prosesser som påfører kommunen kostnader. Da blir det enklere å vite hva skoleskyssen vil koste kommunen, hva man faktisk betaler for og hvordan man kan tilrettelegge for kostnadsstyring. I tillegg reduserer man sannsynligheten for at det oppstår uenigheter om finansiering mellom kommune og fylkeskommune, som koster både tid og penger.

Dagens system der kommunen har en rolle i registrering av grunnskoleelever med rett til gratis skyss, skal gi kommunen innsikt og medvirkning i prosesser der kommunen har finansieringsansvar.

Reisefølge

Elever med rett til gratis skoleskyss har også rett til nødvendig reisefølge. Dette behovet oppstår når eleven ikke er i stand til å gjennomføre hele eller deler av transporten til og fra skolen alene. Kommunen har ansvar for å oppfylle denne retten for alle elever i grunnskolen, enten de har kommunalt eller fylkeskommunalt vedtak om skoleskyss. Kommunens medvirkning i registrering av elever med rett til skyss skal bidra til at kommunen får god oversikt over elever som kan ha behov for nødvendig reisefølge.

Tilsyn

I noen tilfeller kan det oppstå ventetid mellom oppsatt transport og undervisningsstart og -slutt for den enkelte elev. Dette skjer spesielt når skolen har stor variasjon i undervisningsslutt for ulike klassetrinn. Da har elevene rett til nødvendig tilsyn. I grunnskolen vil det være kommunen og skolen som har ansvar for å oppfylle denne rettigheten for elevene. Kommunens medvirkning i registrering av elever med rett til skyss skal bidra til at kommunen får god oversikt over elever som kan ha behov for nødvendig tilsyn.

FSkyss - Skoleskyssportalen

FSkyss er navnet på portalen der alle elever i Finnmark med rett til gratis skyss skal registreres. FSkyss er utgangspunktet for behandling av skoleskyssaker, utstedelse av skyssbevis til elevene og beregning av egenandel for kommunene. I tillegg er portalen en kilde til informasjon om den enkelte elevs skyssbehov.

Grunnskoleelever registreres med sitt skyssbehov i FSkyss av skolene. Fylkeskommunen er ansvarlig for vedlikehold og funksjonalitet i portalen.

Skoler med behov for opplæring i bruk av FSkyss må kontakte fylkeskommunen for avtale.

Gå til FSkyss

Organisering av skoleskyssen

Opplæringsloven sier at fylkeskommunen og kommunen har et felles ansvar for skoleskyss. Nedenfor er en enkel oversikt over hvordan ansvaret fordeler seg.

I FSkyss skal elever registreres med kommunalt vedtak om ansvaret ligger under kommunen, og med fylkeskommunalt vedtak om ansvaret ligger under fylkeskommunen. Organisering av transport - som for eksempel bestilling av drosje - skal kun gjøres av vedtaksmyndigheten. Skoler og kommuner skal derfor ikke organisere transport for elever med fylkeskommunalt vedtak, og fylkeskommunen skal ikke organisere transport for elever med kommunalt vedtak.

Kommunens ansvar

 • Organisering av skyss for grunnskoleelever som ikke oppfyller avstandskravet til gratis skoleskyss, men som har en skolevei som defineres som særlig farlig eller vanskelig. Kommunen kan henvise disse elevene til fylkeskommunens etablerte kollektivtilbud om et slikt tilbud eksisterer.
 • Oppfylle grunnskoleelevenes rett til nødvendig reisefølge og tilsyn.
 • Kommunens ansvar i de overnevnte kulepunktene gjelder også for elever i private grunnskoler og friskoler.
 • Organisering av skyss for grunnskoleelever som etter søknad ikke går på sin nærskole. Kommunen kan henvise disse elevene til fylkeskommunens etablerte kollektivtilbud om et slikt tilbud eksisterer.

Fylkeskommunens ansvar

 • Organisering av skyss for elever med lang avstand til og fra skolen.
 • Organisering av skyss for elever med behov for båttransport til og fra skolen.
 • Organisering av skyss for elever med varig eller midlertidig funksjonsnedsettelse. Legeerklæring skal vedlegges av skolene ved registrering av søknad i FSkyss.
 • Fylkeskommunens ansvar i de overnevnte kulepunktene gjelder også for elever i private grunnskoler og friskoler.
 • Organisering av skyss for alle elever i videregående skole med rett på gratis skoleskyss.

Finansiering av skoleskyssen

Både kommunen og fylkeskommunen har et finansieringsansvar når det gjelder skoleskyss.

Egenandel for kommuner

Kommuner skal betale egenandel for elever med fylkeskommunalt vedtak om gratis skoleskyss. I dag er det følgende persontakster som ligger til grunn for egenandelen for alle grunnskoler, friskoler og privatskoler i Finnmark:

 • Kr. 2,2 pr. km og minstepris på kr. 31,-

Følgende elever skal det betales egenandel for:

 • Grunnskole-, privatskole- og friskoleelever med fylkeskommunalt vedtak som skysses med kollektivtransport, drosje eller egenkjøring.
 • Grunnskole-, privatskole- og friskoleelever med kommunalt vedtak som skysses med kollektivtransport fra Snelandia.

Følgende elever skal det ikke betales egenandel for:

 • Grunnskole-, privatskole- og friskoleelever med kommunalt vedtak som skysses med drosje eller egenkjøring organisert av kommunen.

Økonomisk ansvar når eleven går på sin nærskole

Eleven har kommunalt vedtak:

 • Kommunen betaler kun egenandel for elever som bruker fylkeskommunens etablerte kollektivtilbud.
 • For elever som ikke kan benytte fylkeskommunens etablerte kollektivtilbud må kommunen etablere skoleskyss og finansiere skoleskyssen selv. Kommunen betaler da ikke egenandel.

Eleven har fylkeskommunalt vedtak:

 • Fylkeskommunen etablerer og finansierer skyss i form av buss, båt, drosje eller egenkjøring.
 • Kommunen betaler egenandel for alle grunnskoleelever med fylkeskommunalt vedtak.

Økonomisk ansvar når eleven ikke går på sin nærskole

Eleven har kommunalt vedtak (gjelder omtrent alltid når eleven ikke går på nærskolen):

 • Kommunen betaler egenandel for elever som bruker fylkeskommunens etablerte kollektivtilbud.
 • For elev som ikke kan benytte fylkeskommunens etablerte kollektivtilbud, må kommunen dekke ekstrautgiftene som følger av at eleven ikke går på sin nærskole. Forutsatt at eleven ville hatt et skoleskysstilbud fra fylkeskommunen om eleven fikk undervisning på sin nærskole, må kommunen selv etablere og finansiere skyssen for eleven. Kommunen betaler da ikke egenandel.

Eleven har fylkeskommunalt vedtak:

 • I de tilfellene der fylkeskommunen oppnår en besparelse i skoleskysskostnader som følge av et enkeltvedtak for elev om undervisning på annen skole enn nærskolen, skal fylkeskommunen bidra med å dekke kostnader til den nye skyssordningen. Kommunen vil da belastes med egenandel for dette.
 • Elever som ikke går på sin nærskole skal kun stå med fylkeskommunalt vedtak i FSkyss om fylkeskommunen bidrar med organisering og finansiering av skoleskyssen. Kontakt fylkeskommunen ved usikkerhet om fylkets besparelser som følge av enkeltvedtak om skolebytte.