keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right

Fylkeskommunens fremtidige godsansvar

Fylkeskommunens fremtidige godsansvar

 

For å slå fast fylkeskommunens fremtidige rolle som godsbefrakter, behandlet fylkestinget 25.mars sak om fylkeskommunens ansvar for gods ombord på busser og fartøy.

Gods skal være kommersielt basert - forholdene skal legges til rette

Fylkestinget vedtok følgende: «Finnmark fylkeskommune skal også i fremtiden tilrettelegge rutenettet for persontransport slik at operatørene kommersielt kan ha mulighet til å selge ledig kapasitet til godsbehov.  Fylkeskommunen skal ikke selv ta noe ansvar eller foreta organisering av godsbehov ut over det som dekkes av ordinær rutedrift.

Finnmark Fylkeskommune forutsetter at fraktbehovet til næringslivet i veiløse samfunn dekkes av de nye ekspressfartøyene etter 1.1.16.

Dersom det viser seg at næringslivets behov endres slik at den ikke klarer å løse fraktbehovet innenfor det fremtidige rutetilbudet, åpner Fylkestinget for at man vil kunne se på hvilke ordninger som kan iverksettes for å utbedre det endrede godstransportbehov hos næringslivet.»

 

Dette medfører følgende i forhold til gods:

  • Fylkeskommunen skal ikke selv organisere eller ha ansvar for godsbefraktning. Dette betyr bl.a. at M/S Sørøy avslutter sin tjeneste for fylket onsdag 23.desember 2015 etter 48 år
  • Ekspressbåtrutene tilpasses godsbehov på anløpsstedene. Eventuell varig endring i godsbehov melder næringslivet inn til sin kommune, som tar det videre opp med fylkeskommunen
  • Eventuelle ruteendringer må følge reglene i yrkestransportforskriften, med minimum 4 mnd. varsel fra bestemmelse til iverksettelse
  • Dersom eventuelle ruteendringer fører til økt produksjon/kostnad, skal dette først godkjennes av fylkestinget – alternativt kan det tilbys den enkelte kommune 
  • Eventuell godsfrakt om bord på våre ekspressbåteruter skjer på kommersiell basis, der rederiet står fritt til å selge ledig kapasitet til godsformål. Fylkeskommunen er ikke part mellom rederi og godskunde