keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right

Boreal Transport Nord tildeles kontrakt

Boreal Transport Nord tildeles kontrakt

Boreal Transport Nord tildeles kontrakt

Finnmark fylkeskommune tildelte torsdag kontrakt for drift av ekspressbåtruter i Finnmark for perioden 2016-2025. Kontrakten tildeles Boreal Transport Nord AS, som ga et samlet tilbud for alle rutepakker på 103 millioner kroner pr. år.

 

Dagens rutetilbud koster 106 millioner kroner (2013), og fylkesrådmann Øystein Ruud er fornøyd med at man her har gjennomført et anbud der både produksjon og antall fartøyer er økt, og kostnaden ligger under dagens nivå.

- Man får på plass en viktig løsning for reservefartøy.  Brukerne får et rutetilbud som er lagt til rette for gode korrespondanser og i større trafikkområdene enn dagens rutenett gjør, sier Ruud. Det kom da også mange innspill underveis i prosessen.

Imidlertid satte fylkestinget i desember en ramme på anskaffelsen på 90 millioner kroner pr. år, og fylkestinget vil derfor i mai ta stilling til om denne rammen skal økes.

Nye fartøy – ny hverdag

I tilbudet fra Boreal Transport Nord ligger det an til at de fleste rutene fra 2016 vil få fabrikknye fartøy. Hovedtyngden av rutene vil bli utstyrt med «kombifartøy».

- Dette er ekspressbåter som både kan ta passasjerer og biler om bord, forklarer fylkesrådmannen.

Han sier videre at i enkelte av ytterdistriktene er det en nødvendighet å kunne frakte med seg bilen eller mindre gods, og dette skal man klare med de nye fartøyene.

Han avviser imidlertid at de nye båtene blir godsbåter: - Vi har ingen intensjon om å bruke ekspressbåtene som godsbefraktere, så skal du ha med deg materialer til hytta eller få traktoren på service, så må du nok også i framtida ta høyde for at dette må løses på annen måte, sier fylkesrådmannen.

At fartøyene også kan ta biler/mindre gods er for å ivareta de basisbehovene som finnes i veiløse samfunn, der post, melk, frukt og ukeblad også har sitt marked.

Ennå ikke kontraktsinngåelse

Fra tildelingsbrevene gikk ut i dag har tapende tilbydere en klagefrist på 10 dager, før det kan tas stilling til kontraktsinngåelse. Videre opplyser fylkesrådmannen at det har vært innspill fra kommunene i forhold til ønsker om merproduksjon – i form av ekstra avganger. Fylkestinget vil i mai også ta stilling til om fylkeskommunen skal ta noe av denne kostnaden, eller om man skal invitere kommunene med på finansieringen av ekstraproduksjonen, slik det er lagt opp til i rutehøringen fra 2013.

- Finnmark fylkeskommune vil se nøye på dette, men som fylkesrådmann ser jeg positivt på at kommunene får innfridd flere av sine ønsker igjennom egenfinansiering, i de tilfelle de mener vårt rutetilbud ikke er tilstrekkelig, sier Ruud.

Først når eventuelle klager er behandlet og man har fått satt den endelige produksjonen er man klare til å inngå kontrakt.

Tre tilbydere

Fylkeskommunen mottok tilbud fra tre rederier. I tillegg til Boreal Transport Nord kom det tilbud også fra Torghatten Nord i Tromsø og Barents Nord i Øksfjord.

Anbudet var delt opp i fire rutepakker:

  • AltafjordXpressen (Mikkelsby-Rognsundet og Mikkelsby-Kongshus)
  • VargsundXpressen (Alta-Hammerfest), MåsøyXpressen (Måsøy), LangfjordXpressen (Gamvik) og SørøysundXpressen (Hammerfest/Hasvik)
  • LoppaXpressen (Loppastedene – Øksfjord – Alta)
  • Skoleruta i Rognsundet

Det var mulighet til å gi tilbud på pakkene enkeltvis, flere pakker i kombinasjon eller samlet alle pakker. Tilbudene ble evaluert med bakgrunn i krav til pris og miljø.

- Jeg tror bestemt at vi får et rutetilbud i fylket som flere får glede av enn i dag. Det legges opp til transport mellom større sentra og i tillegg gis gode korrespondanser fartøyene imellom og også mot buss. Dette gjør tilgjengeligheten adskillig bedre, avslutter fylkesrådmannen.

 

Barents Nord avvist

Under evaluering av de innkomne tilbudene til anbudskonkurransen for drift av ekspressbåtruter i Finnmark, så fylkeskommunen seg nødt til å avvise tilbudet fra Øksfjordrederiet Barents Nord AS.

- Av de innkomne tilbudene var fylkeskommunen forpliktet til å avvise det ene, forteller fylkesrådmann Øystein Ruud.

Barents Nords tilbud måtte avvises fordi tilbudet inneholdt vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene i konkurransegrunnlaget.

Maksimal alder

I konkurransegrunnlagets leveransebeskrivelse var det oppstilt krav til maksimal alder på fartøyene som skal være i drift på de enkelte rutene.

Barents Nord hadde i samarbeid med andre selskap/rederi gitt tilbud på anbudspakke 1, 3 og 4. Fartøyene som er tilbudt under selskapets hovedtilbud oppfyller ikke alderskravene som fylkeskommunen har fastsatt.

Barents Nord AS oppga eksisterende fartøy i anbudskonkurransen som ikke fullt ut oppfyller de alderskrav som er stilt. Tilbudet inneholdt altså et avvik fra fylkeskommunens leveransebeskrivelse i kravspesifikasjonen, noe som regnes som vesentlig i henhold til konkurransereglene.

- Jeg synes det er veldig leit at vi må avvise en god, lokal tilbyder på denne måten, men når tilbud inneholder slike vesentlige avvik fra leveransebeskrivelsen, har fylkeskommunen plikt til å avvise tilbudet etter forskrift om offentlige anskaffelser, opplyser fylkesrådmannen.

 

Kombibåt til Årøya

Årøya vil fra 2016 dekkes av «kombibåt» på samme måte som benyttes på Havøysund – Gunnarnes. Fartøyet vil ta 8 biler og 45 passasjerer.

En av utfordringene fylkeskommunen har hatt under planleggingen av anbudet for drift av ekspressbåtene i fylket har vært hvordan man skulle løse transporten til Årøya. Det ble våren 2012 vedtatt at sambandet som i dag befordres med ferje kunne omgjøres til drift med ekspressbåt.

- Ferjesambandet opphører dermed fra 31.12.2015, forteller fylkesrådmann Øystein Ruud. Inn kommer en ny hurtiggående ekspressbåt.

Skal dekke flere områder

Antall innbyggere på Årøya er lavt, og det har derfor vært viktig at det aktuelle fartøyet også skulle kunne brukes i andre formål i Altafjorden – så som å dekke biltransport til Rognsundet, samt å trafikkere i reserverute mellom Mikkelsby og Korsfjord/Nyvoll ved stengt vei i Skillefjorden.

- For inndekning av gods- og bilbehovet til Rognsundet vil dette bli et svært viktig fartøy, forteller Ruud, men understreker at fartøyets stasjoneringssted vil bli lokalisert i forhold til Årøyasambandet.

Ikke gjennomkjørende fartøy

Fylkesrådmannen forteller at fylkestinget i utgangspunktet ønsket en gjennomkjørende fartøymodell, men at dette har vært vanskelig å få til. Kun ett av rederiene tilbød denne modellen, men rederiet understreket at de ikke kunne anbefale løsningen da den ikke tidligere har vært bygget – og man var tvilende til at hverken Sjøfartsdirektoratet eller Det Norske Veritas ville godkjenne fartøytypen.

I henhold til Boreal Transport Nords tilbud blir det et standardfartøy som vil ta 8 biler og 45 passasjerer i dette sambandet. Det skal også være dimensjonert for å ta dekkslast inntil 36 tonn, noe som tilsvarer vekten på dagens melketankbil.

- Å benytte kombifartøy i stedet for ferje er en god og effektiv løsning, som vi bl.a. har benyttet mellom Havøysund og Gunnarnes, siden ferjesambandet ble lagt ned i 1998, forteller Ruud, som legger til at også kaianleggene på Mikkelsby og Årøya skal oppgraderes i forkant av 2016, for å tilpasse dem til den nye fartøytypen.

Kontaktpersoner

  • Fylkesrådmann Øystein Ruud:  975 26 997 begin_of_the_skype_highlighting 975 26 997 GRATIS  end_of_the_skype_highlighting
  • Samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi  970 90 473 begin_of_the_skype_highlighting 970 90 473 GRATIS